Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Styret informerer

NyheterOpprettet av Rune to., november 21, 2013 17:57:40

Som dere sikkert vet, så har LBT dessverre vært nødt til å gå til sak mot Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF).

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har i over 1 ½ år (fra mai 2012) oversett laksebreveiernes krav om å innkalle til et fellesmøte. Laksebreveierne i Tanavassdraget (LBT) gikk derfor til sak mot TF. I dommen, datert 17.09.2013, har retten vurdert og konkludert sakens omfang. Kursiv skrift viser rettens egne ord.

Retten legger til grunn at LBTs hovedformål ”er å fremme medlemmenes økonomiske og også kulturelle interesser knyttet til det enkelte medlems fiskerett i Tanavassdraget.”

”For medlemmene er det gunstig og praktisk at de er representert av saksøkeren i stedet for at det enkelte med-lem selv skal måtte reise søksmål, eventuelt at det reises gruppesøksmål. Det er klart behov for å få avgjort det spørsmål saken gjelder, og retten legger vekt på at saksøkeren i årtier har hatt til oppgave å ivareta medlemme-nes interesser ovenfor offentlig myndigheter og andre.”

”Det fremgår ikke av forskriften eller forarbeidene til denne hvordan innkalling til fellesmøte skal formuleres, hvem som skal lede fellesmøtet og hvem som skal fastsette dagsorden.” Rettighetshaverne påpekte at det mang-let vedtekter i TF allerede i mai 2012.

”Slik retten ser det, vil det være i strid med de fiskeberettigedes sterke rettsstilling når det gjelder fiskerettighe-tene i Tanavassdraget, dersom Tanavassdragets fiskeforvaltning alene skal avgjøre de spørsmål det her gjelder. Det vil innebære en umyndiggjøring av de fiskeberettigede som de ikke behøver å finne seg i, og som ikke kan ha vært tilsiktet ved utforming av forskriften. Dersom det er behov for et fellemøte for å ta stilling til om det er grunnlag for å skifte ut de medlemmer som velges av de fiskeberettigede, er det nødvendig at de fiskeberettigede har mulighet til å påvirke prosessen knyttet til innkalling, dagsorden mv. Det samme vil gjelde også når et opp-står behov for å drøfte andre saker. I mangel av fastsatte saksbehandlingsregler, vil det kunne være hensiktsmes-sig å se hen til regler som vanligvis benyttes av foreninger i forbindelse med innkalling av medlemmer til års-møte. ”

TF-leder går ut i media og forteller at laksebreveierne er ”en gjeng bråkmakere”, og omtaler fellesmøte i april (i Levajok) som ”rabaldermøte”. Laksebreveierne er slett ikke bråkmakere, men krever rettighetene sine. TF le-delsen skapte selv rabalderet på Levajokmøte, ved å si at det var de som skulle bestemme over, og på felles-møte, og de krevde hele møteledelsen, noe som ikke rettighetshaverne var enige i. Når TF ledelsen ikke fikk det som de ville, valgte de å forlate møtet. Etter at de gikk, ble det avholdt et rolig fellesmøte, med normal lede-form etter vanlig møteskikk.

Rettighetshaverne fikk dessverre ikke godkjent protokollen fra møte i Levajok, 25.april 2013, men i dommen står det tydelig at det må innkalles til et nytt fellesmøte, sitat: ”Det innebærer at vedtaket om valg ikke er bin-dende for Tanavassdragets fiskeforvaltning, og det innebærer at det må innkalles til et nytt fellesmøte.”

”På bakgrunn av utviklingen forut for fellesmøte i april 2013, måtte det være vel kjent for Tanavassdragets fis-keforvaltning at et forholdsvis stort antall fiskeberettigede mente at det forelå grunnlag for å skifte ut de med-lemmene som var valgt av fellesmøtet i 2011. Hjemmel for utskifting følger av forskriften, og det var da lite lojalt både overfor de fiskeberettigede og i forhold til forskriftens bestemmelse å unnlate å sette sak vedrørende dette tema på dagsorden. Den videre utvikling i saken var i høy grad forårsaket av Tanavassdragets fiskeforvaltnings forsømmelser på dette punkt.”

LBT finner seg ikke i at TF overser rettighetshaverne (laksebreveierne). Vi er enige med retten, som mener at TF forsømmer og umyndiggjør rettighetshaverne.

Den 01.11.2013 sendte LBT prosessvarsel til TF, der vi forlanger fellesmøte igjen og varsel om et nytt søksmål, med påstand om at TF er forpliktet til å innkalle til fellesmøte for ordinære valg av medlemmer til TF. Dette i

overensstemmelse med premissene i dommen fra Indre Finnmark tingrett. Søksmål kan avverges, hvis det inn-kalles til et nytt fellesmøte.

I forskriften, § 6, 3.ledd har laksebreveierne heldigvis sin rett til å bytte ut folk i funksjonsperioden. Men rettighetshavernes medlemmer i TF klamrer seg til makta og nekter å gå av. Og med støtte fra kommunens medlemmer i TF, nekter de rettighetshaverne å få fellesmøte avholdt. Noe som er helt utrolig og uhøflig.

I perioden mai-august 2012 gikk 3 personlig stedsfortreder (for laksebreveierne) ut av TF, pga misnøye. TF har drevet en ulovlig styresammensetning siden da. I forskriften, § 6, står det tydelig at Tanavassdragets fiskefor-valtning skal ha 9 medlemmer med personlige stedsfortredere.

På Levajokmøte gikk en av de sittende medlemmer i TF ut av TF organet (oppsigelsesbrev, datert 24. 04.2013). Han gikk også ut i media med nyheten. Den 2.5.2013 gikk han inn til TF igjen. Hvilken myndighet hadde TF til å velge han inn igjen? Alle personer som blir valgt inn til TF for rettighetshaverne skal velges på fellesmøte, og ikke av TF organet.

I forkant av Levajokmøte, fikk en laksebreveier fra Karasjok tilbud via telefon fra TFs direktør, om å stille opp som personlige stedsfortreder i TF. TF-direktørens begrunnelse var at denne laksebreveieren, som deltok på fellesmøte i Sirma, fikk mange stemmer der. Laksebreveieren ble rasende over denne arbeidsmetoden, og ga beskjed til direktøren om at det er rettighetshaverne selv som skal velge sine kandidater inn til TF. Men direk-øren mente at ha kunne bruke valgresultatene fra Sirma møte. Det ble en het diskusjon, og direktøren la på røret.

Det er ikke akseptabelt at rettighetshaverne skal bli behandlet så simpelt av TF ledelsen.

At TF må betale saksomkostninger, er bare riktig. TF burde tidlig gått gjennom forskriften ved juridisk hjelp. Så skulle de laget vedtekter, som skulle vært sendt ut på høring og godkjennelse til de berørte partene i TF (rettig-hetshaverne og kommunene Tana og Karasjok). Det kan ikke være slik at forskriften skal tolkes gang på gang; på forskjellige måter under alle slags møter, og av alle slags folk. Det bør bare være en mal på det.

Etter dommen oppsøkte en gruppe fra TF, flere laksebreveiere i Tana og Karasjok (via besøk og telefon), for å skremme dem med at de må betale saksomkostningene. Arbeidsmetodene til TF virker ikke å være i henhold til organisatoriske prinsipper.

21.11.2013

Med vennlig hilsen styret i LBT,

Jorunn Sottinen, Edvard Nordsletta, Benn Larsen, Odd Tobiassen, Torstein Schanche, Asbjørn Guttorm og Åge Eriksen