Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Pressemelding

NyheterOpprettet av Rune to., september 07, 2017 12:55:12
VARSEL OM STEVNING

Laksebreveierne i Tanavassdraget SA (LBT SA) og Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget (LFT) har besluttet å bringe Tanaavtalen inn for rettssystemet.

Staten vil i løpet av kort tid motta varsel om stevning fra våre advokater i Hegg & CO.

LBT og LFT har tatt oppfordringen fra Venstres gruppeleder i Stortinget som i Finnmarken 21.3.2017 uttrykte at "det er greit å få en rettslig avklaring rundt saken". Vi har derfor igangsatt en rettslig prosess for å få fastslått lovligheten om avtalens tilblivelse og materielle innhold. Dette er noe Stortingsflertallet unnlot å gjøre ved inngåelsen av Tanaavtalen.

Når Stortingsflertallet ved Høyre, Venstre, KRF og FRP valgte å sette tilside våre rettigheter som har grunnlag i langvarig bruk, stadfestet gjennom Tanaloven og Høyesterettspraksis, så ser vi ingen annen utvei enn å bringe saken inn for domstolen, sier Rune Aslaksen i LBT.

Lokalbefolkningens materielle rettigheter er fastslått i Høyesterettsdommen av 1994 s. 158 (s.163), der det uttales:

”Jeg har allerede nevnt den usikkerhet som jeg mener var til stede om fiskerettighetene i Tanavassdraget før Tanaloven. Og jeg finner det tvilsomt om de fiskerettigheter som Tanaloven fastsatte, var etablert før de ble fastslått i loven. Det er imidlertid ikke nødvendig å ta standpunkt til spørsmålet. Etter mitt syn er det ved loven av 1888, ved den kng. Res av 1911 og ved senere praksis under enhver omstendighet skapt fiskerettigheter for laksebreveierne, som staten må respektere ved sine disposisjoner når det gjelder fiskekortsalg for stangfiske.”

Tanaloven ble fornyet i 2014, og Tanaloven § 5 annet ledd kodifiserer Høyesteretts betraktninger ved å si dette om rett til stangfiske:

”Fiskerett etter første ledd må ikke utøves til fortrengsel for de fiskeberettigete etter § 4”

Videre tildeler staten sør-finske hytteeiere fiskerett. En tildeling staten ikke har myndighet til. Denne tildelingen er en konfiskering av eksisterende fiskerett som er beskyttet av både grunnloven, ILO konvensjonen nr. 169 og den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Forholdet til disse instrumentene ble ikke utredet før vedtaket ble gjort.

Utøvelse av det lokale fisket i Tanavassdraget er en av få gjenværende samiske sedvaner som ennå blir praktisert og som anses som særdeles viktig for lokalbefolkningen, denne sedvanen er nå i ferd med å forsvinne på grunn av at staten på feilaktig grunnlag har inngått en avtale som strider mot våre rettigheter.

LBT SA og LFT har innsett at det ikke er mulig å få til en politisk løsning, det er derfor nødvendig å igangsette en rettslig prosess for å sikre rettighetene på vegne av lokalbefolkningen og våre etterkommere.

Kontakt:

Rune Aslaksen

Styreleder LBT SA

Tlf. 466 28 910

Hartvik Hansen

Styreleder LFT

Tlf. 915 48 099